CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Sunday, February 2, 2014

Tài liệu ôn thi Cục Thi hành án dân sự mới nhất

Bộ tài liệu ôn thi tuyển dụng vào Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư Pháp gồm 2 phần chính là Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành.

tài liệu ôn thi cục thi hành án dân sự

- Môn Kiến thức chung: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư Pháp và Cục thi hành án dân sự.

- Môn chuyên ngành: Môn này có nhiều tài liệu gồm Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bạn đăng ký thi ở vị trí nào thì ôn tập thật kỹ ở phần tài liệu văn bản có liên quan đến vị trí tuyển dụng của mình. (Các bạn có thể dựa vào danh mục bên dưới để tự tìm kiếm và download tài liệu)

 • Nghị quyết thi hành Luật Thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
 • Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
 • Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (Hiệu lực: 01/12/2013)
 • Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
 • Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA về Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 • Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự
 • Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 • Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
 • Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội
 • Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự (Hiệu lực: 11/11/2013)
 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

Hai môn Tin học và Tiếng anh tham khảo tài liệu tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-e-thi-on-thi-mon-tin-hoc-va-anh-van.html

0 comments:

Post a Comment