Wednesday, July 16, 2014

Tài liệu ôn thi ngân hàng quân đội MBbank mới nhất

Website cung cấp đến các bạn bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng TMCP Quân đội MBBank mới nhất gồm các phần sau:
 • Tổng hợp đề thi IQ, EQ, kiến thức xã hội vào MB
 • Tổng hợp đề thi các vị trí khác vào MB
 • Tổng hợp đề thi vị trí Giao dịch viên vào MB
 • Tổng hợp đề thi vị trí Thẩm định vào MB
 • Tổng hợp đề thị vị trí CV QHKH Cá nhân & DN vào MB
tài liệu ôn thi ngân hàng TMCP quân đội
Tài liệu ôn thi ngân hàng TMCP quân đội MBBank
và các tài liệu tham khảo khác:
 • Đề thi CV QHKH vào MB ngày 17/02/2011
 • Đề thi Thẩm định vào MB ngày 07/09/2011
 • Đề thi CV Hỗ trợ tín dụng & CV QHKH vào MB ngày 04/04/2010
 • Đề thi CV Tín dụng vào MB tháng 01/2011
 • Đề thi CV QHKH & Hỗ trợ tín dụng vào MB ngày 07/09/2010

Blogger Tricks

Tuesday, June 17, 2014

Tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành xã, phường full

Dưới đây là danh mục tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành xã, phường. Theo từng vị trí đăng ký tuyển dụng, các bạn có thể tìm văn bản, tài liệu theo danh mục hoặc download trả phí theo link có sẵn để ôn tập. Bên cạnh đó, tùy theo từng tỉnh, thành phố đăng ký thi tuyển mà các bạn tìm thêm văn bản của địa phương có những quy định riêng liên quan đến ngành, lĩnh vực mình đăng dự tuyển.

Chú ý: Danh mục tài liệu này chỉ dành cho những địa phương không có ban hành đề cương hoặc danh mục tài liệu ôn tập riêng. Các bạn phải hỏi nơi đăng ký dự tuyển công chức xem có ban hành hay không để có thể chủ động trong việc ôn tập. Chúc thành công !!
tài liệu ôn thi môn chuyên ngành xã phường
Tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên nghành công chức xã, phường
I. Văn phòng thống kê
1. Luật tổ  chức HĐND và UBND số 11/2013/QH11 ngày 26/11/2003;
2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
3. Nghị  định số  112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công tác xã, phường, thị trấn;
4. Nghị  định số  110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ  về  công tác văn thư; Nghị  định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ  sung một số  điều của Nghị  định 110/2004/NĐ-CP
5. Nghị  định số  40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của chính phủ  về  quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
6. Luật Thi đua  –  khen  thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005; NĐ số  42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ  sung một số  điều của luật thi đua khen thưởng
7.  NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy  định về  tổ  chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị  định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012; Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013.II. Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thịtrấn) hoặc địa chính –nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã)
1. Luật Đất đai số  45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
2. Luật Xây dựng số  16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
3. Nghị  định số  143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số  điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ  công trình thủy lợi;  Nghị  định số  67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP
4. Nghị  định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ  về  việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Bảo vệ  môi trường; Nghị  định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi bổ  sung một số  điều của Nghị  định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ

  
III. Tài chính - Kế toán

1. Luật Ngân sách nhà nước số  01/2002/QH11 ngày 16/12/2002
2. Luật Kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003
3. Luật quản lý sử  dụng tài sản nhà nước số09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
4. Nghị  định số  60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
5. Nghị  định số  52/2009/NĐ-CP  ngày 03/6/2009 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật  Quản lý, sử  dụng tài sản nhà nước


IV. Tư pháp - hộ tịch
1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008
2. Luật Phổ  biến, giáo dục pháp luật số14/2012/QH13 ngày 20/6/2012
3. Nghị  định số  158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ  về  đăng ký và quản lý hộ tịch; NĐ 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012
4. Nghị  định số  79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ  về  cấp bản sao từ  sổ  gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; NĐ số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012V. Văn hóa xã hội
1. Luật Di sản văn hóa  số  28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Luật Di sản văn hóa số  32/2009/QH12 ngày 18/6/2009
2. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số  26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005; Pháp lệnh số  04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi bổ  sung một số  điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
3. Nghị  định số  31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ  Quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành một số  điều của pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
4. Quyết định 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
5. Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011  về  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội


Các bạn có thể tham khảo tài liêu môn kiến thức chung tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hanh-chinh-nha-nuoc.html

và tài liệu ôn thi tin học và anh văn:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-e-thi-on-thi-mon-tin-hoc-va-anh-van.html

Wednesday, April 2, 2014

Tài liệu ôn thi Cục Thi hành án dân sự mới nhất

Bộ tài liệu ôn thi tuyển dụng vào Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư Pháp gồm 2 phần chính là Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành.
tài liệu ôn thi cục thi hành án dân sự

- Môn Kiến thức chung: Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư Pháp và Cục thi hành án dân sự.

- Môn chuyên ngành: Môn này có nhiều tài liệu gồm Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các bạn đăng ký thi ở vị trí nào thì ôn tập thật kỹ ở phần tài liệu văn bản có liên quan đến vị trí tuyển dụng của mình. (Các bạn có thể dựa vào danh mục bên dưới để tự tìm kiếm và download tài liệu)

 • Nghị quyết thi hành Luật Thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
 • Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
 • Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (Hiệu lực: 01/12/2013)
 • Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
 • Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA về Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 • Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự
 • Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự
 • Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 • Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
 • Thông tư liên tịch 141/2010/TTLT/BQP-BTP hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội
 • Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự (Hiệu lực: 11/11/2013)
 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

Hai môn Tin học và Tiếng anh tham khảo tài liệu tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-e-thi-on-thi-mon-tin-hoc-va-anh-van.html

Tuesday, April 1, 2014

Tài liệu ôn thi, đề thi chuyên viên chính

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính mới nhất, đầy đủ nhất gồm 3 phần: Kiến thức chung + Tin học + Anh văn B và các đề thi tham khảo năm trước, các bạn cần phần nào download phần đó nha.
tài liệu ôn thi chuyên viên chính

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức
5. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI
7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội
8. Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (42 Câu hỏi + bài soạn/ đáp án)

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần phải làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?
Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Theo anh/ chị cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?
Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?
Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?
Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải thực hiện những giải pháp gì?
Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?
Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?
Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?
Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung
Câu 11: Quốc hội là gì? Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 12. Chính phủ là gì ? Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.
Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp
Câu 16 và 17: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã
Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :” NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN”. Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.
Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?
Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?
Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định” NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?
Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần phải hoàn thiện những vấn đề gì?
Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: “QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?
Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?
Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?
Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước
Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước
Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải làm những gì?
Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến
Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này
Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?
Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?
Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?
Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?
Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh
Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?
Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?
Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?


Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH

+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
+ Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
+ 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án


Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG

+ Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
+ Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án
+ 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
+ Một số Đề thi môn Tin học tham khảo


Hoặc có thể download tài liệu bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ


Friday, March 7, 2014

Đề thi tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn ngân hàng VPBank

Đề thi tham khảo tuyển dụng vào nhiều vị trí của ngân hàng VPBank gồm các phần sau:
đề thi tuyển dụng ngân hàng VPBank
- Tổng hợp câu hỏi phỏng vấn vào VP Bank 2012
- Đề thi Chuyên viên QHKH TP Hồ Chí Minh
- Đề thi vị trí Thanh toán quốc tế
- Đề thi Cán bộ Tín dụng
- Đề thi giao dịch viên VP Bank Nghệ An, Bình Định

Thursday, February 20, 2014

Đề thi, câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành công chức nhà nước FULL

Bộ câu hỏi ôn thi, đề thi tham khảo các môn chuyên ngành thi tuyển dụng vào công chức nhà nước, được chúng tôi biên soạn kỹ càng cung cấp cho các bạn, giúp các bạn ôn tập tốt hơn, bao gồm các phần sau:

- Phần 1: 50 câu hỏi lý thuyết và 150 câu hỏi trắc nghiệm
- Phần 2: Đề thi lý thuyết và trắc nghiệm môn chuyên ngành tại HUẾ 12/2013 (có đáp án)

Tài liệu ôn thi môn chuyên ngành tham khảo thêm tại đây:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-on-thi-mon-chuyen-nganh-cong-chuc-nha-nuoc.html

và tài liệu ôn thi môn kiến thức chung:
http://tailieuonthicongchuc.blogspot.com/2014/01/tai-lieu-on-thi-cong-chuc-hanh-chinh-nha-nuoc.html
đề thi câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành
Đề thi, câu hỏi ôn thi môn chuyên ngành
Dưới đây là danh sách các chuyên ngành:

- Công thương:

- Giao thông vận tải: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)

- Kế hoạch và đầu tư:


- Lao động thương binh và xã hội:


- Ngoại vụ:


- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:


- Nội vụ:


- Tài chính:


- Tài nguyên và môi trường:


- Thanh tra:


- Thông tin và truyền thông: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)


- Tư pháp:


- Văn phòng: (chỉ có phần 2: Đề thi tại Huế 2013)


- Văn hóa, thông tin và du lịch:


- Xây dựng:


- Y tế: (chỉ có Phần 1: 50 câu tự luận và 150 câu trắc nghiệm)

Wednesday, February 19, 2014

Tài liệu ôn thi, đề thi ngành giáo dục

Bộ tài liệu ôn thi, đề thi công chức ngành giáo dục gồm có các phần sau đây:
tai lieu on thi de thi nganh giao duc
- Điều lệ trường Mầm non.
- Điều lệ Tiểu học.
- Điều lệ Trung học cơ sở và phổ thông.
- Luật cán bộ, công chức 2008, 2010.
- Các Nghị định về quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
- Các câu hỏi vấn đáp và viết và đáp án tham khảo.
- Câu hỏi thi công chức giáo viên Trung học phổ thông.