CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 !

Tuesday, February 18, 2014

Tài liệu ôn thi, đề thi chuyên viên chính

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính mới nhất, đầy đủ nhất gồm 3 phần: Kiến thức chung + Tin học + Anh văn B và các đề thi tham khảo năm trước, các bạn cần phần nào download phần đó nha.

tài liệu ôn thi chuyên viên chính

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới
3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức
5. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước
6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XI
7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội
8. Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

                                                                  Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (42 Câu hỏi + bài soạn/ đáp án)

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần phải làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?
Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Theo anh/ chị cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?
Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?
Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?
Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải thực hiện những giải pháp gì?
Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?
Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?
Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?
Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung
Câu 11: Quốc hội là gì? Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 12. Chính phủ là gì ? Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .
Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.
Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp
Câu 16 và 17: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã
Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :” NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN”. Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.
Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?
Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?
Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định” NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?
Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần phải hoàn thiện những vấn đề gì?
Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: “QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?
Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?
Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?
Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước
Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước
Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần phải làm những gì?
Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến
Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này
Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?
Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?
Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?
Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?
Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh
Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?
Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?
Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?

                                                                  Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH

+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
+ Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
+ 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án

                                                                  Hoặc có thể download tài liệu này bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐPHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG

+ Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
+ Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án
+ 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
+ Một số Đề thi môn Tin học tham khảo

                                                                  Hoặc có thể download tài liệu bằng cách nạp thẻ cào mệnh giá 10.000 VNĐ


0 comments:

Post a Comment